ระบบบริหารการศึกษา MyCollege

บริหารและจัดการข้อมูลของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ

ระบบบริหารการศึกษา MyCollege

บริหารและจัดการข้อมูลของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ

ระบบบริหารการศึกษา MyCollege

บริหารและจัดการข้อมูลของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ

ระบบงาน MyCollege

การจัดการระบบสำนักงาน สำหรับบุคลการและระบบจัดการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอน

เข้าใช้งาน

ลงเวลาปฏิบัติงาน

ลงเวลาปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรด้วยระบบ Border gps tracking

เข้าใช้งาน

จัดการกิจกรรม Online

จัดการการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา


เข้าใช้งาน

งานทวิภาคีฯ

ระบบจัดการฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการและระบบจัดการของสถานประกอบการณ์

เข้าใช้งาน

รับสมัครออนไลน์

การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนและรายงานตัว ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์

เข้าใช้งาน

ขออนุญาตใช้อาคาร/พื้นที่

ขออนุญาตใช้อาคารเรียน สำนักงานหรือพื้นที่ ภายในวิทยาลัยฯออนไลน์เพื่อแจ้งต่อผู้รับผิดชอบทราบและอนุญาต

เข้าใช้งาน